Skoči do osrednje vsebine

Oddaja v višini neprofitne najemnine

Družba Spekter d.o.o. ODDAJA stanovanja V NAJEM za NEPROFITNO najemnino.

Predmet oddaje v najem so stanovanja, ki niso s posebnim sklepom družbe uvrščena v seznam stanovanj, ki se oddajajo v najem za prosto oblikovano najemnino.

Upravičenci za sklenitev najemne  pogodbe so polnoletni državljani RS, polnoletne fizične osebe, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v RS ter pravne osebe zasebnega in javnega prava s sedežem v RS.

Najemnina je določena v višini 100% od najvišje dovoljene neprofitne najemnine določene z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur.l.RS št.131/2003 z vsemi spremembami) ter se usklajuje skladno z navedeno metodologijo. Višina mesečne najemnine se lahko spremeni tudi zaradi morebitnih investicij oziroma vlaganj v stanovanju, ki vplivajo na posamezne elemente točkovanja v Zapisniku o ugotovitvi vrednosti stanovanja.  

Izbrani prosilec bo z družbo Spekter sklenil najemno pogodbo za stanovanje, ki se oddaja za neprofitno najemnino, skupaj s pripadajočimi nestanovanjskimi prostori. Najemnik je poleg najemnine dolžan plačevati še individualne stroške uporabe stanovanja in sorazmerni del skupnih obratovalnih stroškov stavbe. Najemna pogodba je sklenjena praviloma za nedoločen čas.

Za vsa stanovanja, ki so oddana v najem za neprofitno najemnino in so stara 40 let ali manj, vsa starejša stanovanja, ki imajo vgrajene instalacije centralnega ogrevanja in  vsa stanovanja, ki so bila v celoti prenovljena morajo bodoči najemniki plačati varščino v višini treh bodočih mesečnih najemnin.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe se preveri premoženjski in dohodkovni kriterij prosilca za upravičenost do sklenitve najemne pogodbe za neprofitno najemnino, ki mora ustrezati vsakokratnim pogojem Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, ki jih opredeljuje pravilnik iz petega odstavka 87. člena SZ-1.

Skladno z 90. členom Stanovanjskega zakona (SZ-1) ima Družba vsakih pet let od najemnika, razen najemnika-bivšega imetnika stanovanjske pravice, pravico zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za upravičenost do pridobitve neprofitnega stanovanja.

Družba vse prejete vloge hrani in obravnava eno leto od dneva prejema. Če vloga v tem obdobju ni realizirana, ni več veljavna in se uniči, prosilci pa so o tem obveščeni. 


Vloga za najem - neprofitna najemnina
 

Kontakt:  Simona Skobe
Tel:03 56 21 020
e-pošta:spekter@spekter.info

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava