Skoči do osrednje vsebine

Pogosta vprašanja

Tukaj si lahko poiščete odgovore na vprašanja, ki so nam bila v preteklosti največkrat zastavljena.
Če ne najdete odgovora tukaj, nas lahko kontaktirate neposredno preko telefona ali elektronske pošte.

Število najdenih rezultatov:  

 • Kako so organizirana intervencijska popravila izven delovnega časa Spektra?

  Za vse stavbe, katerih upravnik je družba Spekter oziroma za vsa stanovanja v lasti družbe Spekter, lahko uporabniki stanovanj za intervencijsko popravilo pokličejo družbo Spekter (tel.: 03 56 33 014), klic pa prevzame klicni center. Glede na vrsto intervencije klicni center pokliče ustreznega izvajalca.

 • Sporočanje podatkov o številu uporabnikov stanovanj

  Lastnik posamezne enote ali najemnik mora upravniku sporočiti podatke o številu uporabnikov na za to predpisanem obrazcu. Obrazec je dostopen na naši spletni strani. Upravnik upošteva vsako javljeno spremembo pri naslednjem mesečnem obračunu. Verodostojnost podatka jamči prijavitelj s podpisom. V primeru, da se seznam posameznih enot s številom uporabnikov izobesi na oglasni deski, ne vsebuje imen in priimkov.

  Če prejmemo obvestilo, da se število uporabnikov v določenem stanovanju ne ujema s številom, ki nam je bilo sporočeno, bomo lastnika tega stanovanja pisno pozvali k obrazložitvi neskladja.

 • Kako pogosto je potrebno menjati delilnike ogrevanja, ki so nameščeni na radiatorjih?

  Zakonsko predpisan rok za zamenjavo je 10 let. Vsi delilniki v stavbi morajo biti enake znamke in karakteristik. V zadnjih letih se večinoma nameščajo delilniki z daljinskim odčitavanjem. V tem primeru ni potrebno ročno popisovanje in oddajanje stanj. Nabava in menjava delilnikov je strošek lastnika.

 • Kako pogosto je potrebno umerjati vodomere tople in mrzle vode in kalorimetre?

  Zakonsko predpisan rok za umerjanje (preverjanje točnosti delovanja) je 5 let. Za manjše vodomere (ki so nameščeni v stanovanjih) je po petih letih smiselna zamenjava, ker so stroški umerjanja primerljivi s stroški zamenjave. Plačniki teh del so lastniki stanovanj.

 • Mesečni in letni pregledi dvigal

  Dvigala je potrebno pregledovati mesečno in letno. Dvigala se morajo redno pregledovati, najmanj enkrat mesečno. Brez odlašanja se morajo opraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, ter zamenjati poškodovani in pokvarjeni deli. Če se pri pregledu dvigala ugotovijo nepravilnosti, ki bi lahko povzročile nevarnost pri obratovanju dvigala, se mora dvigalo izključiti iz uporabe, dokler se nepravilnosti ne odpravijo.Vsako dvigalo mora imeti knjigo vzdrževanja, v katero se pri rednih mesečnih pregledih vpisujejo vsa opravljena dela na dvigalu. Enkrat letno se opravi tehnični pregled dvigal. O opravljenem pregledu dvigala se izdela poročilo o preiskusu dvigala. Mesečni pregledi so obratovalni strošek, letni pa strošek lastnikov.

 • Kaj so stroški obratovanja?

  Uporabniki stganovanj (lastniki in najemniki) so po tolmačenju ministrstva pristojnega za področje stanovanj dolžni plačati stroške obratovanja skupnih delov in naprav, ki jih stanovanjski zakon ne opredeljuje kot strošek lastnika (npr. mesečni pregledi dvigal, toplotnih postaj, pregledi gasilnikov in hidrantov, čiščenje skupnih prostorov, črpanje greznice oz. čiščenje kanalizacije, elektrika v skupnih prostorih, košnja trave, beljenje stopnišča, ...). Na ta način naj bi uporabnike stanovanj pripravili do tega, da uporabljajo skupne dele in naprave v skladu s stanovanjskim zakonom in jih ohranijo v čim boljšem stanju.

  Stroške obratovanja obračunavamo po določilih Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb.

 • Kako se delijo obratovalni stroški in stroški vzdrževalnih del?

  Stroški vzdrževalnih del bremenijo lastnika stanovanja v sorazmerju s solastniškim deležem, ki ga ima na skupnem prostoru, delih in napravah stanovanjske hiše, kot to predpisuje 3. člen stanovanjskega zakona. 

  Obratovalni stroški se delijo v skladu s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb , in sicer po površini, po številu enot in po številu uporabnikov.

 • Kakšen je postopek prijave napake oziroma okvare v stanovanju ali na stavbi?

  Vsako napako oziroma okvaro lahko javite na telefon 03 56 33 014 oziroma v času uradnih ur pokličete operativnega upravnika, ki se ukvarja z upravljanjem vaše stavbe. Na območju občine Zagorje ob Savi upravlja stanovanja v naši lasti Stanovanjsko podjetje Zagorje. 

  Ob prijavi morate podati naslednje podatke: ime in priimek prijavitelja, telefonsko številko, ulico in hišno številko, ter kratek opis okvare. Po odpravi napake je izvajalec dolžan stranki izročiti v podpis delovni nalog, s katerim stranka potrdi izvedbo del.

 • Ali je najemnik upravičen do zamenjave sanitarnih elementov (wc školjka, kotliček, kopalna kad...)?

  V kolikor so sanitarni elementi točkovani v zapisniku o ugotovitvi vrednosti stanovanja, je najemnik upravičen do zamenjave le-teh, vendar le po dobi trajanja, ki ga predpisuje pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih normativih ter standardih za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš, ter poslovnih prostorov.

 • Na koliko časa se izvaja pregled gasilnih aparatov in hidrantov?

  Pregled gasilnih aparatov se na osnovi zahtev proizvajalca opravi 1x letno, pregled hidrantov pa na osnovi pravilnika o pregledovanju hidrantnih omrežij tudi 1x letno. V kolikor je gasilni aparat nov, oziroma se opravi servis identičnosti (zamenjava prahu in ročnika) pa je potrebno servis opraviti ponovno čez 2 leti. Pregled gasilnikov opravi lahko le izvajalec, ki ima pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov.

 • Kaj pomeni požarno varstvo in kdo je plačnik s tem povezanih stroškov?

  Lastnik oziroma uporabnik stanovanjskega objekta je odgovoren za varstvo pred požarom na osnovi zakona o varstvu pred požarom in pravilnika o požarnem redu. Lastnik pooblasti osebo oziroma podjetje, ki izvaja strokovna opravila s področja varstva pred požarom, ter določi način in pogostost pregledov skupnih prostorov stavbe. Zaradi varnega umika v primeru požara morajo biti skupni prostori popolnoma prazni. Plačniki stroškov so vsi uporabniki. Organizacija in ukrepi varstva pred požarom za stavbe v upravljanju družbe Spekter, so podrobno opredeljeni v Požarnem redu za stanovanjske in poslovno stanovanjske objekte.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava