Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev podjetja

Družba Spekter je danes največje stanovanjsko podjetje v Zasavju. Naša zgodba se je začela 24. junija leta 1991 na predvečer razglasitve samostojne Slovenije. Ustanovljena je bila kot hčerinsko podjetje Rudnika rjavega premoga Slovenije. V začetku leta 1992 je začela delovati v sedanjih poslovnih prostorih.
Trenutno ima družba v lasti 2047 stanovanj, ki jih oddaja v najem ter upravlja s 4.000 stanovanji.

Lastniška struktura in organi upravljanja družbe

100% lastnik družbe Spekter, d.o.o. je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad. 22. 12. 2017 se je uspešno zaključil odplačni prenos družbe Spekter d.o.o.  na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad. Prenos je bil izveden skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 47602-10/2017/4 z dne 08. 06. 2017.

Akt o ustanovitvi družbe, ki je bil sprejet 23. 05. 2018, je uvedel dvotirni sistem upravljanja in naslednje organe družbe:

Ustanovitelja, ki ima vlogo ter vse pristojnosti skupščine in ga zastopa direktor mag. Črtomir Remec,

Nadzorni svet – imenovan je bil s sklepom vlade Republike Slovenije v sestavi:

  • predsednica Sara Sotlar
  • podpredsednica mag. Urška Klenovšek
  • član Mitja Vozel
  • član Tadej Špitalar
  • član Dušan Strašek

Direktor družbe Spekter je mag. Stanislav Sotlar, ki vodi družbo brez omejitev.


 

Glavne dejavnosti

  • Glavna dejavnost družbe je gospodarjenje z lastnim stanovanjskim fondom, to je izvajanje vseh tistih storitev, potrebnih za ohranjanje premoženja v optimalni kondiciji in oddajanje stanovanj v najem prosilcem, izbranih na osnovi internega pravilnika o oddajanju stanovanj v najem.  
  • Družba na osnovi sklenjenih pogodb z etažnimi lastniki izvaja storitve upravljanja s skupnimi deli in napravami večstanovanjskih stavb za potrebe normalnega funkcioniranja le-teh (vzdrževalna dela, delitev stroškov, koordinacija med dobavitelji in uporabniki,…),  skladno z določili Stanovanjskega zakona (SZ-1) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov.
  • Investicijska dejavnost: Družba izvaja oziroma se pripravlja na izvedbo več investicij, s katerimi bo pridobila v last dodatna stanovanja za oddajo v najem oz. izboljšala pogoje poslovanja. Hkrati pa tudi odprodaja del starejšega stanovanjskega fonda.
  • Družba je registrirana tudi za izvajanje storitev tehničnega svetovanja oziroma posameznih aktivnosti skladno z določili veljavne gradbene zakonodaje.

 

Poslanstvo in vizija

Družba Spekter je v juniju 2019 sprejela Kodeks upravljanja družbe Spekter, d.o.o., v katerem sta zapisana tudi poslanstvo in vizija podjetja, katere povzetek je podan v nadaljevanju:

»Postati želimo najboljša izbira na področju izvajanja storitev upravljanja nepremičnin, s stalnim izboljševanjem kakovosti svojih storitev in odnosov do strank, na transparenten način in z odlično komunikacijo in tako soustvarjati bivanju in okolju prijazne soseske. Na drugi strani pa želimo, skladno s poslanstvom ustanovitelja, s skupnim načrtovanjem zagotavljati uravnoteženo ponudbo primernih najemnih stanovanj na področju Zasavja.

Spekter, d.o.o. se bo kot eden izmed večjih upravnikov stanovanjskih enot/stavb v širši zasavski regiji razvijal v smeri nadgrajevanja horizontalne integriranosti ter krepitve prepoznavnosti zanesljivega in razvojno naravnanega upravnika. Kot lastnik pa bo skrbel za ohranjanje primernega najemnega stanovanjskega fonda, skupaj z ustanoviteljem ter lokalnimi skupnostmi pa kot (so)investitor skrbel za zagotavljanje uravnotežene ponudbe primernih najemnih stanovanj v Zasavju. Svoje poslanstvo vidimo v ustvarjanju privlačnih, nujno potrebnih in uporabnih komplementarnih storitev, ki oblikujejo prihodnje potrebe naših poslovnih partnerjev.«


 

Kratka zgodovina

Naša ustanovitev sovpada s pričetki reforme stanovanjske politike, s sprejetjem Stanovanjskega zakona.

Ob ustanovitvi so ustanovitelji družbe vanjo vložili 3.154 stanovanj v večstanovanjskih zgradbah na področju občin Trbovlje in Zagorje ob Savi. Hkrati pa je bila ustanovljena tudi sestrska družba Domex d.o.o, ki je prevzela v last in upravljanje 927 stanovanj ter poslovnih prostorov na področju občin  Hrastnik in Laško.

Z ustanovitvijo hčerinskih družb so želeli ohraniti lasten stanovanjski fond, ki bo v dobri kondiciji, odpirati nova delovna mesta – prioritetno za prezaposlovanje rudniških delavcev – in ohranjati naložbo za čas, ko bi Rudnik kupnino od njene prodaje lahko porabil za potrebe lastnega poslovanja. To je postalo aktualno s sprejetjem odloka o Programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2007 in 2008.

Uveljavitev stanovanjskega zakona v letu 1991 in posledično obvezna prodaja stanovanj bivšim imetnikom stanovanjske pravice je bistveno posegla v število in strukturo stanovanj v lasti obeh družb. V dveh letih je družbi Spekter po odprodaji stanovanj do oktobra 1993 ostalo približno 1900 stanovanj. Leta 1994 je Spekter postala neprofitna stanovanjska organizacija, sredstva iz kupnin od prodaje stanovanj je pričeli vlagati v gradnjo in nakup neprofitnih stanovanj. Družba je v Trbovljah in Zagorju zgradila oziroma kupila preko 200 novih neprofitnih stanovanj. Poleg tega je podjetje kupilo preko 300 stanovanj, zgrajenih pred letom 1991.

V letu 2012 je prišlo do združitev podjetij Spekter in Domex. Združeno podjetje je prisotno v vseh treh zasavskih občinah. Na območju Zasavja je nastalo največje nepremičninsko podjetje, ki je imelo ob združitvi v lasti 2259 stanovanj, od tega polovico v Trbovljah, po četrtino pa v Hrastniku in Zagorju. Družba Spekter je po letu 1994 postala edino nepremičninsko podjetje, ki je pridobivala  javna oz. neprofitna najemna stanovanja v zasavskem prostoru.

Družba Spekter je konec leta 2017 prešla iz lastništva RTH v 100 odstotno lastništvo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javni sklad. Od vključitve v poslovno skupino, katere nosilec je Stanovanjski sklad RS, ne prodaja več lastnih nepremičnin v večjem obsegu. Skladno s poslanstvom novega lastnika želijo dolgoročno ohranjati oziroma povečati število dostopnih primernih javnih najemnih stanovanj.

Družba Spekter je bila v letu 2014 izbrisana iz registra neprofitnih stanovanjskih organizacij. Trenutno izvaja vse aktivnosti za ponovno pridobitev tega statusa. V primeru njegove uspešne pridobitve bo družba, skladno z zakonsko opredelitvijo, postala pravna oseba, ki je ustanovljena za pridobivanje, upravljanje in oddajanje neprofitnih stanovanj ter pridobivanje in upravljanje lastnih stanovanj pod posebnimi pogoji in kot taka zagotavljala javni interes na stanovanjskem področju. Njena stanovanja pa bodo tretirana kot javna najemna stanovanja.


 

Družbena odgovornost

Družba z ostalimi stanovanjskimi in nepremičninskimi podjetji sodeluje preko posameznih združenj pri Gospodarski zbornici Slovenije: Združenja upravnikov nepremičnin, Združenja stanovanjskih skladov in Združenja posrednikov nepremičnin. Na lokalni ravni sodeluje predvsem z občinami Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi s ciljem pridobivanja novih javnih najemnih stanovanj za občane zasavskih občin ter izvajanja drugih komplementarnih storitev, ki jih lahko nudi prebivalcem Zasavja.

Družba izkazuje svojo odgovornost tudi z donacijami in sponzorstvom društvom. Pri tem še posebno pozorno skrbi, da sredstva dodeljuje čim bolj razpršeno tako po vsebini kot tudi glede na lokacijo.

Je podpisnik Kodeksa dobrih poslovnih običajev pri prometu z nepremičninami pri Zbornici za poslovanje z nepremičninami pri GZS in nosilec certifikata »Zaupanja vreden upravnik«.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava