Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014

Nepremičnine in razpisi

Tukaj si lahko poiščete odgovore na vprašanja, ki so nam bila v preteklosti največkrat zastavljena.

Če ne najdete odgovora tukaj, nas lahko kontaktirate neposredno preko telefona ali elektronske pošte.

Mesečni in redni pregledi dvigal

Dvigala je potrebno pregledovati mesečno in letno. Dvigala se morajo redno vzdrževati, najmanj enkrat mesečno. Brez odlašanja se morajo opraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, ter zamenjati poškodovani in pokvarjeni deli. Če se pri pregledu dvigala ugotovijo nepravilnosti, ki bi lahko povzročile nevarnost pri obratovanju dvigala, se mora dvigalo izključiti iz uporabe, dokler se nepravilnosti ne odpravijo.Vsako dvigalo mora imeti knjigo vzdrževanja, v katero se pri rednih mesečnih pregledih vpisujejo vsa opravljena dela na dvigalu. Enkrat letno se opravi tehnični pregled dvigal. O opravljenem pregledu dvigala se izdela poročilo o preskusu dvigala.

Kakšni so stroški obratovanja

Najemniki stanovanj so po tolmačenju Ministrstva za okolje in prostor republike Slovenije dolžni plačati stroške obratovanja skupnih delov in naprav, ki jih stanovanjski zakon ne opredeljuje kot strošek lastnika (npr.beljenje stopnišča, mesečni pregledi dvigal, pregledi in namestitev gasilnikov...). Na ta način naj bi najemnike stanovanj pripravili do tega, da uporabljajo skupne dele in naprave v skladu s stanovanjskim zakonom in jih ohranijo v čim boljšem stanju.

Stroške obratovanja obračunavamo po določilih Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb.

Kakšna je delitev stroškov opravljenih vzdrževalnih del

Stroški vzdrževalnih del bremenijo lastnika stanovanja v sorazmerju s solastniškim deležem, ki ga ima na skupnem prostoru, delih in napravah stanovanjske hiše, kot to predpisuje 3. člen stanovanjskega zakona. V kolikor se lastniki stanovanj dogovorijo za drugačno delitev stroškov vzdrževalnih del (po osebi, po m2, po enoti stanovanja), se lahko upošteva predlagana delitev, če jo potrdijo lastniki stanovanj.

Kakšen je postopek prijave napake oziroma okvare v stanovanju

Vsako napako oziroma okvaro lahko javite na telefon: 03 56 33 015 oz. na tel. št. vzdrževanja 03 56 33 019
(za objekte), 03 56 33 018 (za objekte), za območje Hrastnika in Laškega tel.št. 03 56 42 662, (za objekte), ter za območje Zagorja ob Savi (Stanovanjsko podjetje Zagorje) ali osebno na sedežu Spektra v poslovnem času . Vsaka prijava okvare se vpiše v knjigo potrebnih popravil in vsebuje: datum prijave, ime in priimek prijavitelja, telefonsko številko, ulico in hišno številko, ter kratek opis okvare. Po prejemu zahteve po odpravi napake je izvajalec dolžan stranki izročiti v podpis delovni nalog, s katerim stranka potrdi porabo časa in materiala pri odpravi napake.

Ali je najemnik upravičen do zamenjave sanitarnih elementov (wc školjka, kotliček, kopalna kad...)

V kolikor so sanitarni elementi točkovani v zapisniku o ugotovitvi vrednosti stanovanja, je najemnik upravičen do zamenjave le-teh, vendar le po dobi trajanja, ki ga predpisuje pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih normativih ter standardih za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš, ter poslovnih prostorov.

Na koliko časa se izvaja pregled gasilnih aparatov in hidrantov

Pregled gasilnih aparatov se na osnovi zahtev proizvajalca opravi 1x letno, pregled hidrantov pa na osnovi pravilnika o pregledovanju hidrantnih omrežij tudi 1x letno. V kolikor je gasilni aparat nov, oziroma se opravi servis identičnosti (zamenjava prahu in ročnika) pa je potrebno servis opraviti ponovno čez 2 leti. Pregled gasilnikov opravi lahko le izvajalec, ki ima pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov.

Zakaj so dolžni lastniki plačevati strošek pregledov požarnega varstva

Lastnik oziroma uporabnik stanovanjskega objekta je odgovoren za varstvo pred požarom na osnovi zakona o varstvu pred požarom in pravilnika o požarnem redu. Lastnik pooblasti osebo oziroma podjetje, ki izvaja strokovna opravila s področja varstva pred požarom, ter določi način in pogostost periodičnih pregledov opreme in naprav.

Kako so organizirana intervencijska popravila oziroma popravila ob nedeljah in praznikih

Vsak izvajalec za posamezno vrsto del ima za intervencijska dela ustrezno število usposobljenih delavcev, ki so dosegljivi po mobilnih telefonih. Vsak izvajalec ima v pogodbi opredeljen reakcijski čas, ki bo potekel od naročila do ogleda napake na javljenem naslovu. Za vse objekte, katerih upravnik je Spekter d.o.o., lahko uporabniki stanovanj za intervencijsko popravilo pokličejo številko 03 56 33 050 (Gasilski zavod), kjer imajo telefonske številke posameznih izvajalcev, s katerimi ima podjetje Spekter d.o.o. pogodbe za izvajanje vzdrževalnih del.

Za vsa ostala vzdrževalna dela smo vam na voljo v poslovnem času.

Poslovanje s strankami

Novice