Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014

Predstavitev podjetja

Ustanovitev družbe sega v prve dni osamosvojitve naše države in sovpada s pričetki reforme stanovanjske politike, s sprejetjem Stanovanjskega zakona.
Ustanovitelji družbe so bili takratni Rudniki rjavega premoga Slovenije, ki so kot ustanovitveni kapital vložili v družbo stvarni vložek v obliki 3.154 stanovanj v več stanovanjskih zgradbah na področju občin Trbovlje in Zagorje ob Savi.


Namen ustanovitve podjetja je bil ohranjati lasten stanovanjski fond v optimalni kondiciji, odpirati nova delovna mesta prioritetno za prezaposlovanje rudniških delavcev in ohranjati tržno atraktivno naložbo za čas, ko bi Rudnik kupnino od prodaje naložb lahko porabil za potrebe lastnega poslovanja, kar je postalo aktualno s sprejetjem Odloka o Programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2007 in 2008, Ur. l. RS št. 126 z dne 05.12.2006.

Uveljavitev Stanovanjskega zakona in posledično obvezna prodaja stanovanj bivšim imetnikom stanovanjske pravice je bistveno posegla v število in predvsem strukturo stanovanj v lasti družbe Spekter d.o.o.
Ostalo je cca 1.900 stanovanj. Posledica nastale situacije je bil leta 1994 vpis podjetja v register neprofitnih stanovanjskih organizacij na Ministrstvu za okolje in prostor in sprejeta odločitev o vlaganju sredstev v gradnjo oziroma nakup stanovanj za oddajanje v najem neprofitnim najemnikom.

Po letu 1994 je družba Spekter postala edini nosilec oskrbe s fondom najemnih stanovanj v občinah Trbovlje in Zagorje. V vlogi investitorice več stanovanjske gradnje v občinah Trbovlje in Zagorje je zgradila preko 200 novih neprofitnih stanovanj. Poleg tega je podjetje za zadovoljevanje potreb občanov po najemnih neprofitnih stanovanjih kupilo na trgu preko 300 stanovanj.

V letu 1998 je bila družba vpisana v Register projektivnih organizacij v Inženirski zbornici Slovenije. Trije zaposleni inženirji izpolnjujejo vse pogoje za status pooblaščenih inženirjev in so prav tako evidentirani v Registru pooblaščenih inženirjev v Inženirski zbornici Slovenije. Navedeni status omogoča družbi in pristojnim zaposlenim izvajanje aktivnosti na področju gradbenega nadzora, projektiranja in revidiranja gradbenih projektov.
V letu 2000 je bila realizirana registracija podjetja v Geodetsko zbornico. Dva zaposlena sta s pridobljeno licenco vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov.

Podjetje Spekter d.o.o. je podpisnik Kodeksa o dobrih poslovnih običajih pri Združenju za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Republike Slovenije. S tem so zaposleni prevzeli obveznosti na področju poslovanja z nepremičninami, predvsem s področja korektnosti pri izvajanju storitev do naročnikov in pri odnosih s konkurenco.

Naše podjetje je tudi vpisano v Register stanovanjskih organizacij pri Ministrstvu za okolje in prostor.
Z oktobrom 2012 je bilo podjetju pripojeno sestrsko podjetje Domex, d.o.o. iz Hrastnika z enako dejavnostjo.

Naj omenimo, da smo prisotni v vseh zasavskih občinah. V lasti imamo 2058 stanovanj (stanje na dan 31.12.2018).

V decembru 2017 je bil izvršen prevzem družbe Spekter d.o.o.. Vlada Republike Slovenije je v juniju 2017 izdala sklep o pričetku postopka o prenosu poslovnega deleža s strani družbe RTH d.o.o. Trbovlje na Stanovanjski sklad RS. Pogodba o prenosu poslovnega deleža v družbi Spekter, d.o.o. na Stanovanjski sklad RS je bila sklenjena v začetku oktobra 2017, v novembru je svoje soglasje k pogodbi podala še Vlada Republike Slovenije. Prenos je odobrila tudi Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence. 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad je konec decembra 2017 od družbe RTH d.o.o. Trbovlje prevzel Spekter, d.o.o.. Vrednost prenosa 100% poslovnega deleža družbe je 6,8 mio EUR.

Poslovanje s strankami

Novice