Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje   |   spekter@spekter.info   |   03 56 33 014

Novosti

CERTIFIKAT ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK 2018


Družba Spekter je v mesecu aprilu 2018 že drugo leto zapored na podlagi vloge za podaljšanje certifikata Zaupanja vreden upravnik in na podlagi izpolnjenih pogojev pridobila podaljšanje certifikata, ki velja do 31. 05. 2019.

Postopek podelitve certifikata, vodi strokovna služba ZPN na podlagi vloge, ki jo na sedež GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, vloži vlagatelj. Strokovna služba ZPN pred podelitvijo certifikata preverja in ugotavlja naslednje pogoje: 
 • da je vlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi (68.320 po SKD 2008);
 • da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe;
 • da direktor ali nosilec dejavnosti v zadnjih 5 letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja, povezanega s poslovanjem gospodarskega subjekta oziroma zoper njega ni uveden kazenski postopek v zvezi s takšnim kaznivim dejanjem;
 • da zoper gospodarski subjekt kot pravno osebo ni uveden kazenski postopek niti njegovo poslovanje ni prepovedano s sodno odločbo po 20. členu Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja;
 • da je pri gospodarskem subjektu v rednem delovnem razmerju zaposlena vsaj ena oseba, ki ima pridobljeno vsaj VI. stopnjo izobrazbe in 10 let delovnih izkušenj v storitveni dejavnosti ali VII. stopnjo izobrazbe in 5 let delovnih izkušenj v storitveni dejavnosti;
 • da vlagatelj v obliki ustreznih delovnih razmerij ali s pomočjo dolgoročnih pogodb z zunanjimi izvajalci zagotavlja ustrezno kadrovsko strukturo izvajalcev posameznih nalog, ter zagotavlja redno izobraževanje oz. usposabljanje za kadre;
 • da etažnim lastnikom zagotavlja varnost upravljanja z njihovo nepremičnino in njihovimi sredstvi,
 • da je knjiženo stanje rezervnega sklada na zadnji dan poslovnega leta skladno s stanjem na transakcijskem računu;
 • da za delitev stroškov upravljanja uporablja programsko opremo priznanih dobaviteljev,
 • da ima vzpostavljen sistem preverjanja zadovoljstva uporabnikov storitev upravljanja;
 • da ima poravnane vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije.

 
Zaupajte upravljanje in vzdrževanje vaše nepremičnine zaupanja vrednemu upravniku!
BONITETA ODLIČNOSTI


Kaj je bonitetna ocena odličnosti?  
 
Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.
 
Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo nadpovprečno in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov: stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0.08% verjetnost), izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0.81% verjetnost), blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0.41% verjetnost).
 
Za podjetja, ki pridobijo bonitetno odličnost Zlata bonitetna odličnost AAA v večji meri velja:
 1. Poslujejo vsaj 8 let.
 2. Celotni letni prihodki večinoma presegajo 80.000 EUR;
 3. Imajo vsaj 30.000 EUR kapitala.
 4. Delež dolga v financiranju v večji meri ne presega 65%.
Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti ZLATA BONITETA odličnost AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

KODEKS DOBRIH POSLOVNIH OBIČAJEV 


Družba Spekter d.o.o. je bila med prvimi nepremičninskimi družbami, ki je podpisala izjavo o spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, kar pomeni, da so naše stranke postavljene v središče njihovega delovanja. Kodeks je prav tako odlična in strokovno pripravljena podlaga za dvig nivoja storitev nepremičninskega posredovanja.SMO ČLANI


                                                   
                     


Poslovanje s strankami

Novice